Flashmobbing

W płynnym i niestabilnym świecie wszystko jest mobilne i podlega nieustannemu przemieszczaniu lub przemianie. Także społeczeństwo ulega postępującej, nieprzerwanej i nadzwyczaj szybkiej transformacji. Wraz z rozwojem nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych nastąpiły znaczące przeobrażenia społeczne. Media uzyskały autonomię i obecnie to one strukturyzują świat, w którym żyjemy, tworząc przestrzeń publiczną. Bardzo wyraźnie zaczyna dominować autoreferencyjność i kontekstualność, niedookreśloność i fragmentaryczność.

Sieć, stając się nowym środkiem masowej komunikacji, zaciera podział na strefę prywatną i publiczną. Pozwala na tworzenie wizji do niedawna przekraczających nawet możliwości ich myślowego skonkretyzowania. Prowokuje do aranżowania sytuacji, w których różne rejony rzeczywistości wzajemnie się przenikają.

W tym nowym splocie społecznych relacji kształtują się nowe wzorce zachowań. Jednym z nich jest irracjonalne zachowanie anonimowych grup ludzi, zjawisko zwane flash mobbingiem. Pozornie bezcelowe i chaotyczne działanie sztucznie stworzonego tłumu, który zbiera się w ustalonym wcześniej miejscu i ściśle określonym czasie, może być formą odkrywania samego siebie na nowo. Flash mobbing zakotwicza świat wirtualny w rzeczywistości. Zachęca zagubionego odbiorcę kultury masowej do aktywnego udziału w komunikacji społecznej. Buduje poczucie wspólnoty.

Pełna treść artykułu dostępna w październikowym wydaniu
Marketingu w Praktyce’.